Bærbar

Lenovo thinkpad x250

refurb
4.849,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
3.289,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
2.629,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
3.499,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.699,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.949,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.979,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.639,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.419,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.079,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.759,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.889,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.819,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.819,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.449,00 DKK

Lenovo thinkpad x220

refurb
1.879,00 DKK

Lenovo thinkpad x220

refurb
1.909,00 DKK

Lenovo thinkpad w520

refurb
4.389,00 DKK

Lenovo thinkpad t560

refurb
7.469,00 DKK

Lenovo thinkpad t540p

refurb
4.589,00 DKK

Lenovo thinkpad t540p

refurb
6.399,00 DKK

Lenovo thinkpad t540p

refurb
4.799,00 DKK