Lenovo / Bærbar

Lenovo thinkpad l430

refurb
2.139,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.759,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
2.549,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.119,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
2.139,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.149,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
4.079,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.079,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.559,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.459,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.649,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.769,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.119,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.419,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.119,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.769,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.049,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.559,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.239,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.119,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.269,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.639,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.459,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.979,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.149,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
3.019,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.489,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.539,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
4.339,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
3.929,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
3.949,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.059,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
3.559,00 DKK