Lenovo / Bærbar

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
3.269,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.779,00 DKK

Lenovo thinkpad t540p

refurb
4.799,00 DKK

Lenovo thinkpad t510

refurb
1.659,00 DKK

Lenovo thinkpad t520

refurb
2.839,00 DKK

Lenovo thinkpad t420s

refurb
2.049,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
1.769,00 DKK

Lenovo thinkpad l530

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad l540

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad t540p

refurb
6.399,00 DKK

Lenovo thinkpad l530

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.589,00 DKK

Lenovo thinkpad t420

refurb
2.579,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
3.499,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
2.879,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
2.139,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad t440

refurb
4.399,00 DKK

Lenovo thinkpad x230

refurb
2.389,00 DKK

Lenovo thinkpad l440

refurb
2.799,00 DKK

Lenovo thinkpad x240

refurb
2.629,00 DKK

Lenovo thinkpad t420

refurb
2.839,00 DKK

Lenovo thinkpad t430s

refurb
3.469,00 DKK

Lenovo thinkpad t430

refurb
2.449,00 DKK

Lenovo thinkpad t420s

refurb
1.919,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
1.959,00 DKK

Lenovo thinkpad t520

refurb
2.439,00 DKK

Lenovo thinkpad t510

refurb
1.809,00 DKK

Lenovo thinkpad t540p

refurb
4.589,00 DKK

Lenovo thinkpad l530

refurb
4.489,00 DKK

Lenovo thinkpad t420s

refurb
2.049,00 DKK

Lenovo thinkpad l430

refurb
2.139,00 DKK